خدمات تلفن همراه

پست های : محيا

محيا  

, به کوری چشم تمام دشمنان و کفار ما شیعه ائیم...
🌺رسالتمان ... محمدی
🌿ولایتمان ... علوی
🌻عصمتمان ... فاطمی
💚سخاوتمان ... حسنی
🌼عزتمان ... حسینی
🌸غیرتمان ... عباسی
💖صبرمان ... زینبی
💥عبادتمان ... سجادی
✨شریعتمان ... باقری
🌻مذهبمان ... جعفری
🌺بردباریمان ... کاظمی
💐مهربانیمان ... رضوی
❤بخششمان ... تقوی
🌼زیارتمان ... نقوی
🌷نگاهمان ... عسکری
🍀امیدمان .... مهدویست

اللهم العجل الولیک الفرج
1394/04/12 09:59:00.570
کد: 366781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

🌴آقا بیا که آمدنت آبروی ماست،
🌴زخم زبان دشمن نادان به سوی ماست،
🌴ای روح روزه ها ، همه روزه ات قبول،
🌴افطار در کنار شما آرزوی ماست،
✨«اللهم عجل لولیک الفرج»✨
1394/04/05 14:44:43.223
کد: 362067
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خدای خوبم امروزروز,جمعه است نهمین روز رمضان دلم می خواهدبرای همه بنده هایت دعاکنم .دعایی ازاعماق وجود...............خدایا
شادکن دلی راکه گرفته ودلتنگه،،،
بی نیازکن کسی راکه بدرگاهت نیازمنده،،،
امیدوارکن کسی راکه به آستانت ناامیداست،،،
بگیردستانی که اکنون بسوی توبلنداست
مستجاب کن امروزدعای کسی که بااشکهایش توراصدامیزند.....
حامی اون دلی باش که تنهاشده....
دستگیردستی باش که درموندست وروبه آسمونت درازه.......
پروردگارا !
امروزوهمیشه سلامتی وشادی رامهمان دایمی دلهای عزیزان ودوستانم گردان ..
آمین.
1394/04/05 04:08:39.663
کد: 361864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

نمازاول وقت
1394/04/03 15:34:51.150
کد: 360203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خدایا
بگذار هرکجا تنفراست بذرعشق بکارم
هرکجا آزادگی هست ببخشایم
وهر کجا غم هست شادی نثار کنم
الهی توفیقم ده که بیش ازطلب همدلی همدلی کنم
بیش از آنکه دوستم بدارند دوست بدارم
زیرا در عطا کردن است که ستوده می شویم
و در بخشیدن است که بخشیده می شویمشبتون پر از یادخدا
1394/04/01 01:34:00.330
کد: 356040
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

🌹خیلی جالبه🌹
ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺷﻬﺪﺍ ﻣﻴﮕﻔﺖ : ﭘﻴﮑﺮ ﺷﻬﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻴﻊ ﻣﻲ ﺑﺮﺩﻥ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺧﺮﻡﺁﺑﺎﺩ ﺩﻳﺪﻡ ﺟﻠﻮ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻳﻠﻲ ﻫﺎ ﺷﻠﻮﻍ ﺷﺪﻩ ، ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺟﻠﻮ ﺩﻳﺪﻡ ﻳﻪ ﺩﺧﺘﺮﺷﻬﻴﺪ ﺟﻠﻮ ﺗﺮﻳﻠﻲ ﺩﺭﺍﺯ ﮐﺸﻴﺪﻩ ،
ﮔﻔﺘﻢ : ﭼﻲ ﺷﺪﻩ؟
ﮔﻔﺘﻦ : ﻫﻴﭽﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﺳﻢﺑﺎﺑﺎﺷﻮ ﺭﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺑﻮﺗﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﻧﺒﻴﻨﻢ ﻧﻤﻴﺰﺍﺭﻡ ﺭﺩ ﺷﻴﺪ .
ﺑﻬﺶﮔﻔﺘﻢ : ﺻﺒﺮﮐﻦ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﻪ ﻣﻴﺮﺳﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻌﺮﺍﺝ ﺷﻬﺪﺍ ﺑﺮﺷﻮﻥ ﻣﻴﮕﺮﺩﻭﻧﻦ ، ﮔﻔﺖ ﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻴﻢ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻴﻮﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﺒﻴﻨﻢ .
ﮔﻔﺖ : ﺗﺎﺑﻮﺗﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﺮﭼﻤﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻡ ﻳﻪ ﮐﻔﻦ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻡ ، ﺳﻪ ﭼﺎﺭﺗﺎ ﺗﻴﮑﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﻥ ﺩﺍﺩﻡ ﻫﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﻣﻴﻤﺎﻟﻴﺪ ﻫﻲ ﻣﻴﮕﻔﺖ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ...
ﻣﻴﮕﻔﺖ : ﺩﻳﺪﻡ ﺍﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﺟﻮﻥ ﻣﻴﺪﻩ ،
ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﻳﮕﻪ ﺑﺴﻪ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﺑﺬﺍﺭ ﺑﺮﯾﻢ ...
ﮔﻔﺖ : ﺗﻮﺭﺍﺧﺪﺍ ﺑﺫﺍﺭ ﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﺑﮑﻨﻢ؟
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﮕﻮ ...
ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻳﺪ ﺑﺒﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻴﺪﺍﺳﺘﺨﻮﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﮐﺪﻭﻣﻪ؟
ﻣﻴﮕﻔﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺕ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﺩ ﭼﻪ ﮐﻨﻪ ﺍﻳﻦﺩﺧﺘﺮ ، ﻣﻴﮕﻔﺖ ﮐﺎﺭﻱ ﮐﺮﺩ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻟﺮﺯﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ...
ﻣﻴﮕﻪ ﺍﺳﺘﺨﻮﻥ ﺩﺳﺖﺑﺎﺑﺎﺷﻮ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﺭﻭ ﺳﺮﺵ ﻭ ﮔﻔﺖ ، ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻳﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺑﺎﻡﺩﺳﺖ ﺑﮑﺸﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻡ .....
ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺪﺭﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ
1394/03/31 15:30:21.927
کد: 355103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺎ
ﻫﺮ ﺭﻧﺠﯽ ﺑﻪ ﺭﺣﻤﺖ ..
ﻫﺮ ﻏﺼﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﯼ ..
ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ..
ﻫﺮ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﯾﺶ ﻭآﺳﺎﻧﯽ ..
ﻫﺮ ﻓﺮﺍﻗﯽ ﺑﻪ ﻭﺻﻞ ..
ﻫﺮ ﻗﻬﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﯽ ..
ﻫﺮ ﺯﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ..
ﻫﺮ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ ..
ﻫﺮ ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ..
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﺩ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭﺍ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻭ ﻫﺴﺘﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍ،
آﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ
ﻏﺮﻕ ﻣﺤﺒﺖ ﻭﻧﮕﺎﻩ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﮔﺮﺕ
بفرما

ﺁﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤین(owl)(owl)(owl)(owl)(owl)(owl)

شبی خوش و خوابی آسوده داشته باشید
1394/03/31 01:25:14.727
کد: 354679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,335,695,936