خدمات تلفن همراه

پست های : شادونه

  

تو رو بخدا فقط گوش كن
1393/05/25 21:39:07.163
کد: 42126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

جمع کردم در خم زلفت دل سرگشته را هیچ دل یا رب پریشان گرد و هر جائی مباد
1393/05/25 21:33:40.067
کد: 42109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

هوای یار و دیارم نمی رود از یاد ز جور یار مگو وز غم دیار مپرس
1393/05/25 21:33:28.820
کد: 42108
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دل چو خالی شود از عشق به دورش انداز شیشه بی باده چو گردید، شکستن دارد
1393/05/25 21:33:09.360
کد: 42106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

از ضعف بهرجا که نشستیم وطن شد از گریه بهر سو که گذشتیم چمن شد
1393/05/25 21:32:45.017
کد: 42105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

خبر دهید بصیاد ما که ما رفتیم بفکر صید دگر باشد و شکار دگر
1393/05/25 21:32:28.323
کد: 42104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

تلقین درس اهل نظر یک اشارتست کردم اشارتی و مکرر نمی کنم
1393/05/25 21:32:11.527
کد: 42102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دهان غنچه‌خوش‌باشدسحرگه‌چون شودخندان ولي ذوقي دگر دارد لبت هنگام خنديدن
1393/05/25 21:31:56.260
کد: 42100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

از من بد روز، بی سامان تری در روزگار مادر گیتی ندارد یاد، فرزندی دگر
1393/05/25 21:31:31.230
کد: 42098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

جرم از طرف غیر و ملامت همه بر من گویی سرانگشت ندامت زدگانم
1393/05/25 21:30:53.410
کد: 42095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,334,824,005