خدمات تلفن همراه

تلاوت- صاحب اثر : استاد سید متولی عبد العال- دسته : تلاوت

استاد سید متولی عبد العال

استاد سید متولی عبد العال

تلاوت
   تعداد 3073
آل عمران بین 2009 تا 2012            تعداد استفاده : 139
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال از سال2009 تا 2012)

مدت :
کد: 114582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران            تعداد استفاده : 73
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114550
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران 2            تعداد استفاده : 25
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران 4-2-2015 نزله العارين، ابو كبير            تعداد استفاده : 17
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران ربع العصر الثانى عزاء البوها 28-03-2015            تعداد استفاده : 11
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114547
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، السلاطنه، ابو كبير 4-6-2013            تعداد استفاده : 14
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، ربع عصر نزله العارين، ابو كبير 04-02-2015            تعداد استفاده : 10
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، عزاء ابراهيم ابو سعيد 2015            تعداد استفاده : 8
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، عزاء ثروت غمری، الفدادنه 25-04-2013            تعداد استفاده : 8
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، عزاء ثروت غمری، الفدادنه 25-04-2013            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، عزاء حرم ثروت شبراوی، عصر 16-04-2015            تعداد استفاده : 5
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114541
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، عزاء عبد العظيم مأذون، السلاطنه 11-3-2015            تعداد استفاده : 11
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، عزاء عبده على یوسف، فاقوس 2015            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، عزاء علی عبد الرحمن، ربع عصر، عزبة امر الله، الابراهیمیه 22-10-2012            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، عزاء علی عبد الرحمن، ربع مغرب، عزبة امر الله، الابراهیمیه 22-10-2012            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، عزاء محمد عبد الجواد مأذون، السلاطنه، فاقوس 29-09-2013            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، عزاء محمود أبو مسیل صبیح، ههیا، الشرقیه 29-12-2014            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، عزاء ناصر غمری، الفدادنه 21-09-2013            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، عزاء، الشرقیه            تعداد استفاده : 9
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، عزاء، الفدادنه، 13-06-2014            تعداد استفاده : 8
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، عزاء، سواقی 21-11-2013            تعداد استفاده : 8
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، عصر، قریش، نصر، قرآن جمعه 14-12-2012            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، قریه قلندول، ملوی            تعداد استفاده : 8
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، ههیا الشرقیة 17-04-2014            تعداد استفاده : 5
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
آل عمران، ههیا، الشرقیه 17-04-2014            تعداد استفاده : 8
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ابراهيم، امسیه مسجد محمد مبروك عسكر، عزبة موسى 19-9-2014            تعداد استفاده : 10
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ابراهیم، سندوب 2013            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ابراهیم، عزاء، الفدادنه 02-01-2013            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ابراهیم، عزای محمد ابو صالح العلویة، زقازیق، الشرقیه 12-11-2012، نسخه 1            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ابراهیم، عزای محمد ابو صالح العلویة، زقازیق، الشرقیه 12-11-2012، نسخه 2            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
احزاب، انشراح، کوثر و نصر، قرآن جمعه، جامع الازهر، 11 محرم 1435 مصادف با 15-11-2013            تعداد استفاده : 8
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
احزاب، بنی عامر 22-01-2013            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
اسراء، برنامه رسالتي مع القرآن            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114519
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
اعراف و انفال، أمسیة، نزلة العرین، ابو کبیر 30-01-2015            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
الرحمن و علق، عزاء، منزل میمون 19-03-2014            تعداد استفاده : 5
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
الرحمن و واقعه، منیا 02-04-2013            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
الرحمن و واقعه، منیا 02-04-2013            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
الرحمن، قرآن فجر، مسجد سلطان ابوالعلاء            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
الرحمن، قریش، کوثر، حمد و بقره، ملوی 20-06-2013            تعداد استفاده : 4
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انبياء 27-7-2013 منشية صدقى ابو کبیر            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انبياء، عزاء عائلة أبو عبيدو، ههیا 01-01-2014            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انبیاء            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انبیاء - قمر، الرحمن و علق، 28-03-2014 قرية طنبول كبرى، سنبلاوين، دقهلیه            تعداد استفاده : 4
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انبیاء 2            تعداد استفاده : 4
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انبیاء 3            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انبیاء، عزاء حرم عبد الحمید فرج            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انبیاء، عزاء حرم عبد الحمید فرج            تعداد استفاده : 4
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انبیاء، عزاء عزبة فهمی، سنبلاوین 2012            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انبیاء، عزاء منیرة جده محمد النجار، فاقوس 27-06-2015            تعداد استفاده : 5
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انبیاء، عزاء، کفر ابو قورة 03-12-2014            تعداد استفاده : 5
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انبیاء، عزای مادر عبد العزیز عمران            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انبیاء، قرآن جمعه، مسجد ساحة الشعبیه، فاقوس 26-04-2013            تعداد استفاده : 8
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انبیاء، قرآن جمعه، مسجد ساحة الشعبیه، فاقوس 26-04-2013            تعداد استفاده : 5
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انسان و بلد            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انسان، بلد، ضحی، انشراح، حمد و بقره 2013            تعداد استفاده : 8
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انسان، نازعات و علق، ختم خواهر مهندس سامى سعودى 08-07-2013 الجواشنه ديرب نجم            تعداد استفاده : 5
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انسان، نازعات و علق، عزاء عثمان السید عامر، صان الحجر، الشرقیه 2012            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انسان، نازعات و علق، عزاء عزبة فهمی، سنبلاوین 26-06-2012 (6 شعبان)            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انسان، نازعات، بلد، ضحی تا علق، ملوى 13-06-2013            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انسان، نازعات، بلد، قارعه، تکاثر و قریش            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انسان، نازعات، بلد، قارعه، تکاثر و قریش، عزاء            تعداد استفاده : 9
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انسان، نازعات، ضحی، انشراح، تین و علق، القوطة 2015            تعداد استفاده : 4
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انسان، نازعات، علق و عصر، عزاء، کفر أبو قورة 03-12-2014            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انسان، نازعات، قارعه، تکاثر و عصر، عزاء، الفدادنه 10-03-2014            تعداد استفاده : 5
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انسان، نازعات، قارعه، تکاثر و عصر، عزاء، الفدادنه 10-03-2014            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انسان، نازعات، قدر، قریش، کوثر، حمد و بقره، أبو قرصاص 16-08-2013            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114486
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انعام، عزاء الفدادنه 13-06 -2014            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114485
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انعام، عزای برادر احمد عامر 15-12-2012            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
انعام، قرآن فجر، مسجد جامع الازهر، شنبه 18 رمضان 1434 ه، 27-07-2013 م            تعداد استفاده : 9
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بروج، طارق و بلد            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بروج، طارق و بلد 20-10-2012            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بروج، طارق و بلد، عزاء عائلة حمام، قرية سنتریس 19-06-2015            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بروج، طارق و بلد، عزاء فتحی الطاهر، كفر عجیبة            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بروج، طارق و فجر            تعداد استفاده : 8
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بقره - آل عمران، عزاء ابراهيم حلمي الدكر 2-12-2012            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بقره 124-131، العباسيه، میلاد پیامبر (ص) 2014            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بقره و آل عمران، ربع اول، عزاء البوها 28-03-2015            تعداد استفاده : 5
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بقره و آل عمران، عزاء، الفدادنه، سپتامبر 2014            تعداد استفاده : 5
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بقره و آل عمران، عزاء، کفر أبو قورة 03-12-2014            تعداد استفاده : 4
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بقره و آل عمران، ملوی، شب 20-06-2013            تعداد استفاده : 5
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114472
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بقره و بلد، مسجد حضرت زینب (س)، قرآن فجر 16 رمضان (30-06-2015)            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114471
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بقره و قریش، مسجد تقوی، زقازیق، الشرقیه            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بقره، عزاء عبد القادر أبو عراقی، نعمان 25-03-2015            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بقره، عزاء عید ابو نصر الله ابو حرب بنی عامر، زقازیق، الشرقیه 12-05-2015            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بقره، عزاء منیرة جده محمد النجار، عارین، فاقوس 27-06-2015            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بقره، عزاء، منزل ميمون 7-12-2013            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بقره، قدر، قریش، کوثر و نصر، مسجد امام حسین (ع)، قرآن جمعه 22 رمضان 1433 مصادف با10-8-2012            تعداد استفاده : 5
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بقره، قریش و کوثر، أمسیة مسجد خلف الله، الرومید، زقازیق، الشرقیة 06-02-2015            تعداد استفاده : 9
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114464
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بقره، كفر ابوقورة            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بقره، مسجد امام حسین (ع)، قرآن فجر، 4 رمضان، 02-07-2014            تعداد استفاده : 5
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بقره، میت خاقان، المنوفیه 2013            تعداد استفاده : 5
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
بقره، میت خاقان، المنوفیه 2013            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
تحریم و ملک            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
توبه 38-40، قاهره 14-11-2012            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
توبه 38-40، قاهره 14-11-2012، نسخه 2            تعداد استفاده : 6
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حج و مؤمنون - بروج و طارق، الفدادنه 2-12-2012            تعداد استفاده : 7
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حج و مؤمنون - بروج و طارق، الفدادنه 2-12-2012            تعداد استفاده : 4
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حج و مؤمنون، کفر عرفه، زقازیق، الشرقیه            تعداد استفاده : 8
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
حجر و نحل، صفط الحنة، ابو حماد، الشرقیه 15-11-2013            تعداد استفاده : 8
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
ذاریات، قرآن فجر جامع الازهر، جمعه 29-03-2013            تعداد استفاده : 9
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 2012 تا 2015)

مدت :
کد: 114452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشترنظرات
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,363,078,628